Naše právní specializace

Nadmíra právní regulace je v dnešní době na hranici přijatelnosti a s přemírou právní regulace je kvalita lidského žití v mnoha ohledech čím dál méně komfortní. Již se patrně nikdy nevrátí klidné doby zákonů, které byly v povědomí, lidé je dodržovali a nejen se podle nich chovali, ale řídili se i morálními pravidly. Stále více morálních principů se mění v tisíce slov různých právních předpisů. Právě proto nenabízíme řešení všech právních věcí, ale zejména těch, kterým v rámci své specializace věnujeme vysokou míru inovace a na které hledíme s otevřenýma očima. Jen tak můžeme nabídnout optimální řešení problémů pro splnění Vašich cílů.

Stavební právo

 • komplexní právní služby ve všech správních řízeních vedených v oblasti stavebního práva
 • analýza právního stavu v kterékoli fázi probíhajícího správního řízení
 • právní konzultace při výkladu a aplikaci územně plánovací dokumentace
 • právní poradenství v oblasti plánování a výstavby infrastruktury, pozemních staveb, vodního hospodářství a energetiky
 • konzultace a příprava jednotlivých správních úkonů, zejména odborná formulace námitek proti stavebnímu záměru, odvolání, užití mimořádných opravných prostředků
 • zastupování klienta při jednání před správními orgány příslušnými k vedení řízení ve všech oblastech stavebního práva (obecné stavební úřady, speciální stavební úřady, silniční správní úřady, krajské úřady, katastrální úřady atp.)
 • příprava správních žalob proti rozhodnutí správního orgánu nebo jeho nečinnosti a zastupování před příslušnými soudy ve správním soudnictví
 • právní pomoc při vlastní realizaci stavby
 • právní pomoc při schvalování územních plánů, soudní přezkum územních plánů a jiných opatření obecné povahy

Zaměřujeme se na právní služby poskytované právnickým osobám, zejména obcím a podnikatelským subjektům, s cílem usnadnit jim cestu k realizaci jejich investičních záměrů. Jsme připraveni poskytnout odbornou právní pomoc při překonávání překážek při jednání s orgány veřejné správy, které jsou příslušné k posuzování záměru v jakékoli jeho povolovací fázi. Klademe důraz na osobní a individuální přístup ke každému klientovi, důsledně využíváme všech zákonných prostředků k prosazení zájmů klienta.

Správní právo a veřejné zakázky

 • zastupování klientů ve správních řízeních a řízeních před správními soudy, včetně důsledného využívání řádných i mimořádných opravných prostředků, žalob proti rozhodnutí správního orgánu, jakož i kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu a ústavních stížností
 • právní poradenství v oblasti stavebního práva, živnostenského práva, práva životního prostředí, telekomunikačního práva a v dalších odvětvích správního práva
 • příprava dokumentů a podkladů pro stavební povolení, územní rozhodnutí a další správní rozhodnutí
 • uplatnění náhrady škody vzniklé nezákonným rozhodnutím správního orgánu nebo nesprávným úředním postupem, včetně případného uplatnění takto vzniklého nároku soudní cestou administrace všech druhů zadávacích a výběrových řízení
 • příprava veškeré potřebné zadávací, kvalifikační a smluvní dokumentace
 • zastupování zadavatele, příprava jeho rozhodnutí
 • odborné vedení a poradenství v průběhu zadávacích a koncesních řízení, návrhy rozhodnutí a podání
 • právní podpora při samotné realizaci již uzavřených smluv
 • zpracování stanovisek v oblasti veřejných podpor, zakázek nebo PPP projektů
 • právní poradenství ohledně dodržování pravidel týkajících se přípustnosti veřejné podpory
 • zastupování klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • posouzení souladu smluv se soutěžním právem, zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, příprava podkladů a zastupování v průběhu řízení o povolení spojení, uplatňování náhrady škody způsobené porušením soutěžního práva
 • posouzení zákonnosti opatření obecné povahy a jejich soudní přezkum

Zajišťujeme právní služby a poradenství jak orgánům veřejné správy, tak soukromým podnikatelským i nepodnikatelským subjektům. Zaměřujeme se na zastupování ve správních řízeních, včetně následného soudního přezkumu, jakož i na případné uplatňování náhrady škody a dalších nároků vzniklých nezákonným postupem veřejné moci. Vedle stavebního řízení se specializujeme na oblast zadávání veřejných zakázek a koncesí, kde nabízíme komplexní služby a poradenství jak zadavatelům, tak uchazečům. Podnikatelským subjektům poskytujeme rovněž expertní poradenství v oblasti soutěžního práva, včetně posouzení souladu smluv se soutěžním právem, zastupování v řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení spojení a uplatňování náhrady škody způsobené porušením soutěžního práva.

GDPR

 • poradenství v oblasti GDPR
 • zavádění GDPR
 • zpracování dokumentů podle GDPR
 • podpora pro pověřence osobních údajů
 • školení zaměstnanců
 • záznamy o činnostech zpracování
 • omezení souhlasu pro zpracování osobních údajů

Služby pro obchodní společnosti

 • zavádění GDPR
 • smlouva o zpracování osobních údajů
 • smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů
 • zajišťování každoročních povinností obchodních korporací, zejména valné hromady, zprávy o vztazích
 • obchodně-právní smlouvy a jiné dokumenty jako obchodní podmínky
 • ochrana obchodního tajemství a know-how
 • ochrana před nekalosoutěžním jednáním
 • zastupování klientů v obchodně-právních sporech
 • zajištění kompletních služeb v oblasti pracovního práva
 • úzká spolupráce s notářskou kanceláří a z toho plynoucí benefity pro naše klienty

Pro své klienty z řad obchodních společností zajišťujeme kompletní právní servis zahrnující založení společnosti, její přeměnu, prodej části podniku, veškerou pracovně-právní agendu, záležitosti obchodního rejstříku, zákonné informační povinnosti, zastupování v obchodně-právních sporech i správních řízeních. Pro společnosti každoročně zajišťujeme i zákonné povinnosti, jako svolávání a realizace valných hromad, vytváření a zveřejňování povinných dokumentů a další. Právní služby poskytujeme mnoha obchodním společnostem z oblasti stavebnictví, dopravy, technologického a průmyslového vývoje, farmaceutického průmyslu, elektronických komunikací a průmyslové výroby.

Další právní služby

Právo nemovitostí
 • příprava smluvní dokumentace pro všechny druhy transakce s nemovitostmi, jako prodej, koupě, darování, pronájem
 • minimalizace rizik při převodech nemovitostí zajištěním advokátní úschovy příslušných listin a kupní ceny
 • zatížení nemovitostí, případně výmaz těchto zatížení a tvorba příslušné dokumentace, tj. zástavy (zejména u hypotečních úvěrů), věcná břemena a služebnosti
 • zastupování klientů před katastrálními úřady, stavebními úřady, orgány památkové péče a jinými orgány veřejné správy
 • analýza právního stavu nemovitých věcí a řešení nestandardních situací
 • právní poradenství při územních a stavebních řízeních včetně zajišťování příslušných stanovisek správních orgánů a příslušné dokumentace
 • právní pomoc týkající se územního plánování, zejména pomoc při změně územního plánu
 • vypořádání nemovitostí u podílových spoluvlastníků, dědiců či bývalých manželů

Kromě běžných převodů nemovitých věcí, jejich zatížení, vzniku staveb si v oblasti práva týkajících se nemovitých věcí dokážeme poradit i s nestandardními situacemi, které se běžně nevyskytují. Proto se na nás neváhejte obrátit s jakýmkoli problémem v dané oblasti.

Pracovní právo
 • pracovní a manažerské smlouvy, dohody mimo pracovní poměr
 • rozvazování pracovního poměru a odvolávání vedoucích zaměstnanců včetně hromadného propouštění
 • ochrana proti konkurenčnímu jednání zaměstnanců, konkurenční doložky, ochrana know-how a obchodního tajemství
 • interní pracovní dokumenty, jako pracovní řády, instrukce a pokyny zaměstnancům v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod.
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • zastupování ve správních řízeních týkajících se zaměstnavatelů, např. před Státním úřadem inspekce práce, Úřadem práce ČR aj.
 • odpovědnost za škodu zaměstnavateli i zaměstnanci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • pracovnělékařské služby
 • odměňování zaměstnanců
 • rovné zacházení a předcházení diskriminaci na pracovišti

Pro zaměstnavatele i zaměstnance zajišťujeme kompletní pracovně-právní agendu od sepisu pracovních smluv a jiných pracovních dokumentů, přes odměňování zaměstnanců, ochranu obchodního tajemství, pracovně-právní odpovědnost po zastupování klientů před správními orgány i soudy. Všechny uvedené služby poskytujeme s důrazem a ohledem na individuální potřeby každého klienta.

Občanské právo
 • vymáhání pohledávek
 • soupis smluv, kontrola a připomínkování návrhu smluv
 • zastupování v občanskoprávních sporech před obecnými soudy a v rozhodčím řízení
 • zajištění a utvrzení smluvních vztahů (uznání závazku, smluvní pokuty, bankovní záruka, úroky z prodlení a jiné)
 • spolkové právo
 • vznik a ukončení spoluvlastnictví
 • směnky
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • ochrana spotřebitele

Naše advokátní kancelář se dlouhodobě věnuje rozsáhlé oblasti občanského práva, přičemž ke každému případu přistupujeme diskrétně, věnujeme mu patřičnou pozornost a čas. Jelikož oblast občanského práva je velmi rozmanitá a rozsáhlá, jsou ve výčtu námi nabízených služeb pouze ty, kterými se zabýváme nejčastěji.